Bajecny svet elektronickeho podpisu | online podpora stejnojmenne knihy z Edice CZ.NIC

4.10.2.3     Řešení na bázi vyvratitelné domněnky pravosti

Další možností, která bývá v praxi také prezentována jako řešení digitální kontinuity, je aplikace dosti specifického ustanovení v zákoně o archivnictví[87], který ve svém §69a, článku 8 obsahuje následující pasáž:

Neprokáže-li se opak, dokument v digitální podobě se považuje za pravý, byl-li podepsán platným uznávaným elektronickým podpisem nebo označen platnou elektronickou značkou osoby, která k tomu byla v okamžiku podepsání nebo označení oprávněna, osoby odpovědné za převedení z dokumentu v analogové podobě nebo změnu formátu dokumentu v digitální podobě nebo osoby odpovědné za provedení autorizované konverze dokumentů a opatřen kvalifikovaným časovým razítkem. Ustanovení věty první se vztahuje i na dokumenty vzniklé z činnosti původců, kteří nejsou určenými původci.

Toto ustanovení, neformálně označované jako vyvratitelná domněnka pravosti, primárně řeší „pravost“ podepsaného dokumentu, a nikoli platnost podpisu na něm. Má podobu implikace: jsou-li splněny určité předpoklady („byl-li dokument podepsán, resp. opatřen značkou ….“), vyplývá z nich určitý důsledek („dokument … se považuje za pravý“). Tento důsledek je ale opatřen zpochybněním, v podobě formulace „dokud se neprokáže opak …“.

Pokud se na toto ustanovení podíváme z čistě věcného pohledu, pak vlastně nic nového nepřináší. Pokud totiž dokážeme spolehlivě prokázat platnost jeho předpokladů, měl by z nich stejný důsledek vyplývat již ze samotné podstaty elektronického podpisu a z toho, že podpisy (včetně těch elektronických) neztrácí svou platnost v čase.

Jinými slovy: pokud jsme stále ještě schopni ověřit, že elektronický podpis na dokumentu je platný (k posuzovanému okamžiku v současnosti či někdy v minulosti), pak z neomezené platnosti elektronických podpisů v čase (viz výše) vyplývá, že podpis na dokumentu je platný i nadále. Současně nám tato možnost ověření dává jistotu i ohledně toho, že jde o ten samý dokument – protože součástí (kladného) ověření platnosti je i zjištění, že nebyla porušena integrita. A to, že jsme stále ještě schopni řádně ověřit platnost podpisu, nás chrání i proti nebezpečí existence kolizních dokumentů.

Pak ale nepotřebujeme žádnou domněnku pravosti (navíc opatřenou oním zpochybněním, v podobě „dokud se neprokáže opak …“), protože pravost dokumentu již jednoznačně vyplývá z naší schopnosti ověřit platnost podpisu na dokumentu.

No a pokud již nejsme schopni ověřit platnost podpisu na dokumentu, pak nám vyvratitelná domněnka pravosti stejně nepomůže. Nemůžeme ji aplikovat, protože nedokážeme prokázat splnění jejích předpokladů (že dokument byl opatřen platným podpisem či značkou).

Proč ale potom uvedená „vyvratitelná domněnka pravosti“ vůbec existuje? Proč ji někdo zahrnul do platné legislativy?

Možné vysvětlení by se nabízelo v případě, pokud bychom popřeli tezi, že elektronické (ale i jiné) podpisy si zachovávají svou platnost v čase trvale a bez ohledu na to, zda ještě jsme či již nejsme schopni jejich platnost ověřit.

Pokud bychom místo toho přijali opačnou tezi (že platnost elektronického podpisu končí, jakmile přestaneme být schopni ji prokázat řádným ověřením), pak by uvedená domněnka cosi přinášela: vlastně by říkala, že můžeme věřit v pravost dokumentu, i když už podpis na něm přišel o svou platnost (a my jeho dřívější platnost prokážeme nějak jinak, například skrze nějaký důvěryhodný záznam).

Na první pohled je to logické, ale na druhý již nikoli: budeme-li věřit dokumentu, i když už nejsme schopni řádně ověřit platnost jeho podpisu (či značky), pak nejsme chráněni proti nebezpečí kolizních dokumentů. A samotná domněnka by dokonce říkala, že máme věřit případnému koliznímu dokumentu (dokud někdo neprokáže, že jde o jiný dokument, než ten původní).


[87] Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě© Jiří Peterka, 2011, profil na Google+
Valid HTML 4.01 Transitional Ověřit CSS!
3A2E
5665
6E6F
7661
6E69
2E3A
0D0A
5475
746F
206B
6E69
6875
2076
656E
756A
6920
7376
6520
7A65
6E65
2049
7265
6E65
2C20
7379
6E6F
7669
204A
6972
696D
7520
6120
6463
6572
6920
4576
652E
0D0A
5620
5072
617A
652C
204C
5032
3031
3020
4A69
7269
2050
6574
6572
6B61